Združenie Faustínum

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum
Združenie vyrastá z poslania sv. sestry Faustíny, z jej duchovnosti a apoštolského pôsobenia. Na podnet správcu farnosti vdp. I. Špánika, sa i v našej farnosti Žilina – Závodie vytvorilo toto združenie, ktoré spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí chcú slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva.

Spolupráca s týmto združením má dve formy: dobrovoľníctvo a členstvo. Z našej farnosti sa dobrovoľníkmi stalo cca 10 ľudí a ďalší dobrovoľníci pribudli z iných farností. Dobrovoľník združenia sa zaväzuje poznávať podľa možností tajomstvo Božieho milosrdenstva a snažiť sa o postoj dôvery plnením Božej vôle obsiahnutej v prikázaniach a povinnostiach životného stavu, modliť sa Korunku Božieho Milosrdenstva, preukazovať blížnym z lásky k Ježišovi denne aspoň jeden úkon milosrdenstva skutkom, slovom alebo modlitbou.

Skupinová formácia v združení Faustínum bola v našej farnosti ukončená v apríli 2015. Formáciu ukončili dvaja členovia, pre nich bola formácia povinná. Po formácii nasledoval záverečný test, teda overenie toho, či si správne osvojili základy tejto úcty, aby i oni sami mohli správne šíriť posolstvo o Božom milosrdenstve. Formácie sa okrem členov priebežne zúčastňovalo asi 10 dobrovoľníkov a vačší počet ľudí, ktorí neboli registrovaní v združení Faustínum, ale spoločné stretnutia, ktoré boli otvorené pre všetkých, ich obohacovali.

Prednášky a katechézy v rámci pravidelnej formácie teda skončili. Avšak, formáciou je i náš každodenný život, lebo vždy musíme rásť v poznávaní Božieho milosrdenstva a v preukazovaní milosrdenstva blížnym.

Bližšie informácie o združení môžete v našej farnostti alebo priamo na adrese:
Kongregácia M.B.M.
094 22 Nižný Hrušov 41
Tel 057- 4483 166
e-mail: faustinum@milosrdenstvo.sk
www.milosrdenstvo.sk
www.faustinum.pl

Príloha
Nové formy úcty k BM.pdf