Veľkonočný list farníkom

Milí moji farníci, bratia a sestry,

využívam túto príležitosť, aby som sa Vám po takmer mesiaci prihovoril aspoň pár slovami a informoval Vás o dianí v našej farnosti.

Na prvom mieste Vás chcem informovať, že sväté omše na Vaše úmysly, o ktoré ste ma žiadali, slúžim každodenne v súkromí kostola, zvyčajne vo večernom čase, keď majstri organári dokončia svoju prácu. Ak chcete nahlásiť sv. omšu na druhú polovicu apríla alebo na máj, tieto termíny sú prakticky voľné, môžete tak urobiť prostredníctvom telefónu, mejlu alebo osobne na fare, najlepšie vo vopred dohodnutom čase. Rovnako môžete využiť aj možnosť individuálnej spovede, vždy po vzájomnom dohovore.

Čo sa týka obradov Veľkej noci, ktoré budeme snáď po prvýkrát v dejinách sláviť v súkromí, pozývam Vás na duchovné zjednotenie v modlitbe, a to buď v čase, keď budem sláviť obrady v našom kostole (Zelený štvrtok 18.00, Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.30 a Veľkonočná nedeľa 9.00 hod.) alebo kedykoľvek, kedy sa v duchu pripojíte k sláveniu liturgie či už prostredníctvom Rádia Lumen, Televízie LUX alebo iných moderných komunikačných prostriedkov. Je možné vykonať si v kruhu rodiny aj spoločnú bohoslužbu; texty na ňu nájdete aj na našej webovej stránke www.zavodie.fara.sk. Veľmi pekná je aj iniciatíva českých a moravských biskupov, ktorí pozvali svojich veriacich, aby na Bielu sobotu po zotmení zapálili za oknami svojich domovov sviečku alebo vystavili obraz Pána Ježiša do okna (verím, že nikomu nezhoria záclony).

Nevieme, dokedy táto ťažká situácia potrvá a aké prinesie následky, ale verím, že ako kresťania máme nádej v to, že nič sa nedeje bez Božieho riadenia a že aj ťažké chvíle nám pomáhajú rásť, dozrievať, stávať sa slobodnejšími, a snáď aj trochu inak hľadieť na život, na ľudí, ktorých máme okolo seba, ale aj na svet, v ktorom žijeme.

Zdá sa, že termín birmovky a asi aj prvého svätého prijímania budeme musieť posunúť na jeseň, podobne ako to urobia aj v iných farnostiach. Zatiaľ Vám neviem povedať nič viac.

Čo sa týka diania v našej farnosti, práce na obnove kaplnky zdarne pokračujú (zrazu to ide aj napriek mrazom), takže dotáciu Ministerstva kultúry nebudeme musieť vrátiť a kaplnka bude čochvíľa opäť krásna. Mňa osobne táto situácia naučila, že slová „nedá sa, nejde to“ nemajú žiadnu cenu, ak sa nájde človek ochotný hľadať spôsoby a riešenia, a nie len vlastné obohatenie a zárobok.

Oprava organu sa preklopila do záverečnej časti, čo znamená, že organová skriňa je osadená, pomaly sa do nej umiestňujú vyčistené píšťaly, ktoré treba ešte ladiť a napokon dokončiť vizuálnu stránku tzv. prospektu. Mám veľkú radosť z toho, že sa podarilo postaviť prakticky nový organ využitím kvalitných píšťal, ktoré sme počúvali hrať po minulé roky. Z celkovej sumy 21 150 eur, ktorá bola dohodnutá, som už na splátky vyplatil 15 600 eur, tisíc eur sme ušetrili predajom jedného kovového registra, ktorý bol nahradený dreveným (takže nebude chýbať nič), cca 2 tisíc eur je na účte a v hotovosti mám 500 eur, takže k vyplateniu celej sumy diela nám chýba ešte niečo cez dve tisíc eur. Verím, že to nejako zvládneme. Pár fotiek z opravy nájdete v najbližších dňoch aj na farskej stránke.

Trochu horšie je to, že naša farnosť nemá žiadny iný zdroj živobytia okrem zvončekov a zbierok, čo prakticky znamená, že momentálne sme bez akéhokoľvek príjmu, hoci energie, odvoz smetí, čistenie toi-toi wc pri kostole, telefón a ďalšie položky musíme napriek tomu platiť. Akýkoľvek Váš milodar nám preto nesmierne pomôže.

Bratia a sestry, sväté dni Veľkého týždňa, ktorý je pred nami, nás všetkých učia pohľadu nielen na trpiaceho Pána Ježiša, ale predovšetkým na osláveného a vzkrieseného. Cesta, ktorou prešiel od zrady blízkeho apoštola, cez zapretie, krivé obvinenie, nespravodlivé odsúdenie až po potupné mučenie a smrť, sa neskončila v hrobe. Jadro kresťanskej viery vyjadril svätý Pavol slovami: Ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna by bola naša viera (porov. 1 Kor 15, 17). Preto spoločne hľadíme na osláveného Pána, ktorý prekonal smrť aj hriech a všetkým nám vrátil pravý život. Spolu s ním aj naše utrpenie týchto dní, aj možná nervozita, strata komfortu, pohodlia, slobody pohybu, všetko môže byť oslávené a všetko nás to môže priviesť k novosti života, ale aj k novosti viery, ktorá je po tieto dni preverená nemožnosťou prijať Eucharistiu a ostatné sviatosti. Všetko má zmysel len v Ježišovom zmŕtvychvstaní a vo viere, že je živý stále s nami.

Milí moji farníci, všetkým Vám prajem milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, radosť z Pánovho zmŕtvychvstania a neochvejnú nádej, že s Božím požehnaním všetko zvládneme.
S láskou Vás žehnám
Váš farár

Príloha
Veľkonočný list farníkom 2020.pdf
Liturgia domácej cirkvi _VN_2020.pdf