Sv. Štefan - kráľ na radnici

Výstavu Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline v pohľade nových objavov reštaurovania a archeológie pripravilo Mesto Žilina a Zbor Žilincov. Miesto konania: priestory Starej radnice v Žiline na Mariánskom námestí od 4. augusta – do 16. septembra 2010. Výstava bude prístupná v pondelok až piatok od 12.00 – 17.00 h. Vstup je voľný.

Odborná spolupráca pri príprave výstavy: Mgr. Jozef Moravčík, Ing. Miroslav Pfliegel, Mgr. Peter Štánsky
Kurátor výstavy: Akad. maliar Jozef Dorica
Text skladačky: Akad. maliar Jozef Dorica
Fotografie: Akad. maliar Jozef Dorica, Mgr. Jozef Moravčík, Ing. Miroslav Pfliegel
Grafická úprava skladačky: Peter Moravčík
Partneri výstavy: Považské múzeum v Žiline, Král Steffanus fine wines

Národná kultúrna pamiatka Kostol sv. Štefana - kráľa je najstaršou sakrálnou stavbou v Žiline v časti Dolné Rudiny. Bol postavený v neskororománskom slohu pravdepodobne v 1. tretine 13. storočia. Kostol sa nachádza v areáli ohradenom obranným zastrešeným múrom so vstupnou bránou a strieľňami. Po roku 1700 bola v juhovýchodnej časti pozemku postavená poľná kaplnka. Pôvodne sa okolo kostola nachádzal cintorín. Z vonkajšej južnej strany chóru a apsidy kostola boli v roku 1995 objavené základy zaniknutej kaplnky Božieho Tela. Podľa archeologického výskumu je možné jej vznik datovať na prelom 14. a 15. storočia a zánik v priebehu prvej polovice 16. storočia.

V roku 2009 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky pre Kostol sv. Štefana - kráľa v Žiline. Mesto Žilina v tomto prípade bolo nápomocné v pripomienkovacom procese, ale aj po organizačnej stránke, pretože stavba i lokalita tvorí genius loci Žiliny. Ochranné pásmo sa vyhlasuje na účely zabezpečenia ochrany a usmerneného rozvoja v prostredí a okolí kultúrnej pamiatky.